Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden NOFISOL BV

 

Definities

 

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer 
degene waaraan NOFISOL een aanbieding heeft gedaan, die een order aan NOFISOL heeft verstrekt of waarmee NOFISOL een overeenkomst heeft gesloten;
NOFISOL             
NOFISOL BV en/of elk van haar dochtermaatschappijen waaronder SHILUVIT BV, NOFISOL Europe BV, NOFISOL Production BV, NOFISOL DE BV, Dalhem-Ribba Europe (handelsnaam van Nofisol Benelux BV), DNS-International, DNS-International Ltd.
Overeenkomst
elke overeenkomst waarbij NOFISOL partij is;
Producten       
alle door NOFISOL te koop aangeboden, verkochte en/of geleverde zaken.


Toepasselijkheid


2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met NOFISOL, voorzover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.


Aanbiedingen en overeenkomsten


3. Alle aanbiedingen van NOFISOL zijn vrijblijvend en kunnen, ook na aanvaarding, door NOFISOL worden herroepen.

4. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging door NOFISOL, of doordat NOFISOL een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.


Geringe afwijkingen en meerwerk


5. NOFISOL heeft het recht ten hoogste 5% meer of minder producten te leveren dan is overeengekomen, in welk geval de overeengekomen prijs dienovereenkomstig wordt vermeerderd of verminderd.

6. NOFISOL is bevoegd producten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, mits sprake is van geringe wijzigingen, wijzigingen die leiden tot verbetering van het product of wijzigingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften.


Tekeningen, berekeningen en monsters


7. In catalogi, folders, tekeningen, prijslijsten en dergelijke opgenomen gegevens en door NOFISOL verstrekte monsters zijn slechts indicatief. De geleverde producten kunnen daarvan afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten met deze gegevens of monster zullen overeenkomen.


Prijzen


8. Alle door NOFISOL opgegeven prijzen zijn excl. BTW, eventuele in- of uitvoerrechten en overige op de verkoop of levering betrekking hebbende belastingen en heffingen. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle door NOFISOL opgegeven of met NOFISOL overeengekomen prijzen gebaseerd op levering af fabriek, zoals omschreven in artikel 12.

9. Indien NOFISOL zorg draagt voor extra emballage, inlading, vervoer, lossing en/of verzekering van de producten, zonder dat daarvoor schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd daarvoor de bij NOFISOL gebruikelijke vergoeding aan de afnemer in rekening te brengen.

10. Met NOFISOL overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van de desbetreffende producten op het moment waarop de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 tot stand is gekomen. Indien één of meerdere van de kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is NOFISOL gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

11. Indien een prijs is gebaseerd op het gewicht van de geleverde producten, zal het gewicht bepalend zijn, zoals vastgesteld door NOFISOL door weging met geijkte weegapparatuur vóór de levering. De afnemer heeft het recht bij de weging aanwezig te zijn, mits dit de levering niet onnodig vertraagt of bemoeilijkt en de afnemer daartoe tijdig het initiatief neemt.


Levering


12. Tenzij anders is overeengekomen, levert NOFISOL de producten af fabriek (EXW, zoals gedefinieerd in Incoterms 2000). Als plaats van levering geldt de vestiging van NOFISOL waar de order is geplaatst of, naar keuze van NOFISOL, een andere Nederlandse vestiging van NOFISOL of een Nederlandse en/of Europese vestiging van de desbetreffende leverancier van NOFISOL.

13. Alle risico's van verlies of beschadiging van de producten gaan over op de afnemer op het moment van levering.

14. NOFISOL is gerechtigd orders te leveren in gedeeltes en elke deellevering afzonderlijk aan de afnemer in rekening te brengen.

15. De afnemer is verplicht de producten af te nemen op de overeengekomen of door NOFISOL opgegeven leveringsdatum. Indien NOFISOL zorg draagt voor het vervoer, is de afnemer verplicht de producten in ontvangst te nemen op het moment dat deze bij hem worden bezorgd. Indien de afnemer de producten niet tijdig in ontvangst neemt, of nalatig is met het verstrekken van instructies, documenten of informatie die nodig zijn voor de levering, zal NOFISOL de producten voor rekening en risico van de afnemer opslaan.

16. In geval van levering op afroep, dient de afnemer de producten ten minste tien werkdagen voor de door hen gewenste leveringsdatum af te roepen.


Levertijd


17. Door NOFISOL opgegeven of met NOFISOL overeengekomen levertijden gelden slechts bij benadering en vormen geen fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

18. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a. de dag na de totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag nadat NOFISOL alle voor de levering benodigde instructies, informatie en documenten heeft ontvangen;
c. de dag nadat NOFISOL een eventueel overeengekomen of door haar verlangde vooruitbetaling heeft ontvangen.

19. Levertijden worden verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht aan de zijde van NOFISOL en met de periode gedurende welke de afnemer in gebreke is in de nakoming van enige op hem rustende verplichting.


Emballage en vervoer


20. Indien NOFISOL zorg draagt voor het vervoer van de producten, is zij gerechtigd het vervoer voor eigen inzicht te regelen.

21. Indien de afnemer extra verpakking van de producten verlangt of extra verpakking, gegeven de omstandigheden door NOFISOL raadzaam wordt geacht, komen de kosten daarvan voor rekening van de afnemer.

22. De afnemer is verplicht eventuele leenemballage binnen één maand leeg, onbeschadigd en schoon aan NOFISOL te retourneren. Indien de afnemer niet aan deze verplichting voldoet, is NOFISOL gerechtigd de kosten van vervanging, herstel of reiniging aan de afnemer in rekening te brengen.

23. Eenmalige emballage wordt door NOFISOL niet teruggenomen.


Facturering en betaling


24. Tenzij anders is overeengekomen, worden de producten gefactureerd op de leveringsdatum, dan wel de datum waarop deze gereed staan voor levering. Betaling van de facturen van NOFISOL dient plaatst te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

25. De afnemer is niet bevoegd tot inhouding op of verrekening van enige door hem aan NOFISOL verschuldigde betaling. De afnemer doet afstand van zijn opschortingsrecht uit hoofde van artikel 6: 52 t/m 57 en 262 t/m 264 BW. NOFISOL is te allen tijde bevoegd haar vorderingen op de afnemer te verrekenen met hetgeen de afnemer aan NOFISOL of één van haar dochtermaatschappijen verschuldigd is.

26. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op door de afnemer verschuldigde kosten en rente overeenkomstig artikel 6:44 BW en vervolgens op de openstaande facturen in volgorde van ouderdom, ook indien de afnemer bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een andere factuur.

27. Indien de afnemer een factuur niet binnen de voornoemde termijn heeft betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en wordt hij, met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119 a BW verschuldigd.

28. Door NOFISOL gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening van een vordering op de afnemer buiten rechte zullen door de afnemer aan NOFISOL worden vergoed. Deze kosten worden vastgesteld op twee punten van het ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voor procedures in eerste aanleg bij rechtbanken in Nederland geldende liquidatietarief, met een maximum van 15% van de hoofdsom van de vordering, plus de daarover vervallen rente, met dien verstande dat ten aanzien van vorderingen die tot de competentie van de sector kanton behoren, de tarieven gelden die zijn overeengekomen in de bijlage bij het rapport van de werkgroep Voor-Werk II van de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak inzake buitengerechtelijke kosten. Indien de werkelijk door NOFISOL gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan het op grond van het vorenstaande berekende bedrag en deze kosten redelijk zijn, is NOFISOL, in afwijking van het vorenstaande, gerechtigd de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

29. De afnemer is over de voornoemde buitengerechtelijke kosten eveneens de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119 a BW verschuldigd.

30. NOFISOL is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een andere zekerheidstelling van de afnemer te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden, respectievelijk de verlangde zekerheid is verstrekt.

31. In geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de afnemer worden alle vorderingen van NOFISOL onmiddellijk volledig opeisbaar.

32. Indien de afnemer achterstallig is in de betaling van enige vordering van NOFISOL is NOFISOL gerechtigd de nakoming van de overeenkomst en alle overige overeenkomsten met de afnemer op te schorten of deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In het eerstgenoemde geval is NOFISOL niettemin bevoegd de verkochte producten en overeengekomen diensten op de oorspronkelijk beoogde leveringsdatum, respectievelijk uitvoeringsdatum aan de afnemer in rekening te brengen en blijven de artikelen 27 t/m 34 van deze voorwaarden onverminderd van kracht.


Eigendomsvoorbehoud


33. De door NOFISOL geleverde producten blijven eigendom van NOFISOL totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van:

a. de koopsom van die producten;
b. eventuele vorderingen van NOFISOL op de afnemer wegens niet nakoming van de overeenkomst met betrekking tot die producten.

34. De door NOFISOL geleverde producten, die onder het voornoemde eigendomsvoorbehoud van NOFISOL vallen, mogen slechts worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer. Verkoop en levering van reeds verkochte producten is niet langer toegestaan nadat NOFISOL een beroep op haar eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.

35. De afnemer zal NOFISOL ongehinderde toegang verlenen tot de door haar aan de afnemer geleverde producten. De afnemer zal alle door NOFISOL geleverde producten zodanig opslaan, dat deze als van NOFISOL afkomstig identificeerbaar zijn en zal deze op verzoek van NOFISOL merken als eigendom van NOFISOL.


Keuring en klachten


36. De afnemer is verplicht de producten bij de levering of zo spoedig mogelijk nadien, doch uiterlijk binnen 24 uur na de aankomst daarvan bij de afnemer, te keuren op de soort en het aantal producten en op uiterlijk waarneembare gebreken.

37. De afnemer dient gebreken of tekorten, die bij de voornoemde keuring redelijkerwijze konden worden geconstateerd, binnen twee werkdagen nadat de keuring behoorde plaats te vinden schriftelijk en voorzien van een nauwkeurige opgave aan NOFISOL te melden, bij gebrek waarvan alle aanspraken van de afnemer ter zake van deze tekorten of gebreken vervallen. Deze bepaling staat er niet aan in de weg, dat NOFISOL zich jegens de afnemer kan beroepen op de inhoud van vervoersdocumenten en op controles, weging en tellingen, die bij de levering hebben plaatsgevonden of behoorden plaats te vinden.

38. De afnemer dient gebreken in producten die niet bij de voornoemde keuring konden worden geconstateerd uiterlijk acht werkdagen nadat de afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken schriftelijk en voorzien van een nauwkeurige opgave aan NOFISOL te melden, bij gebreke waarvan alle aanspraken van afnemer terzake van de gebreken en/of tekortkomingen vervallen.

39. Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot afname van de overige bestelde producten van kracht. Tekorten of gebreken in producten schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op en geven de afnemer geen recht op verrekening.


Garantie en conformiteit


40. NOFISOL garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal en fabricagefouten, dat de producten binnen de door de fabrikant opgegeven toleranties vallen en dat de producten de overeengekomen eigenschappen bezitten, alsmede de eigenschappen die voor een normaal gebruik van de producten mogen worden verwacht. Ten aanzien van deze garantie gelden de volgende beperkingen:

a. de afnemer kan zich slechts gedurende twaalf maanden na de levering op deze garantie beroepen, bij gebrek waarvan alle aanspraken van de afnemer uit hoofde van deze garantie en/of het niet voldoen van de producten aan de overeenkomst vervallen; b. deze garantie geldt niet ten aanzien van gebreken die bij de in artikel 36 genoemde keuring konden worden geconstateerd; c. deze garantie geldt niet, voor zover deze door de fabrikant van het desbetreffende product gegeven garantie te boven gaat; de garantiebepalingen van de fabrikant zullen van tevoren op verzoek van de afnemer door NOFISOL aan de afnemer worden overhandigd of op verzoek worden toegezonden; d. deze garantie geldt niet ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door verkeerde opslag, verkeerd gebruik of verkeerde verwerking van de producten door de afnemer of een derde; e. deze garantie vervalt en NOFISOL is niet tot enige garantie, hoe ook genaamd, verplicht, indien de afnemer toerekenbaar tekortschiet in enige verplichting jegens NOFISOL.

41. Behoudens eventuele verplichtingen uit hoofde van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, heeft de afnemer ten aanzien van gebreken in producten en ten aanzien van overeengekomen of te verwachten eigenschappen van producten geen andere rechten dan de rechten die voortvloeien uit artikel 4. Artikel 40 laat de mogelijkheid van een beroep van NOFISOL op de artikelen 36 t/m 39 onverlet.


Aansprakelijkheid en rechtsvorderingen


42. Behoudens grove schuld aan de zijde van NOFISOL, eventuele toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid en het bepaalde in artikel 40, is iedere aansprakelijkheid van NOFISOL jegens de afnemer uitgesloten. Deze uitsluiting heeft mede betrekking op, doch is niet beperkt tot;

a. bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden;
b. schending van octrooien of andere rechten van derden;
c. schade door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten of hulppersonen van NOFISOL.

43. De werknemers van NOFISOL en de door NOFISOL bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde hulppersonen van NOFISOL kunnen zich jegens de afnemer op gelijke voet als NOFISOL beroepen op de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

44. De afnemer vrijwaart NOFISOL, de werknemers van NOFISOL en de door haar ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met door NOFISOL geleverde producten, voorzover deze aanspraken de aanspraken die de afnemer uit hoofde van deze voorwaarden heeft jegens NOFISOL, respectievelijk de desbetreffende werknemer of hulppersoon te boven gaan.

45. Rechtsvorderingen van de afnemer jegens NOFISOL terzake van schade of tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst dienen ingesteld te zijn binnen één jaar nadat de schade, respectievelijk de tekortkoming is ontdekt, bij gebreke waarvan deze vervallen.


Overmacht


46. NOFISOL is gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien zich een omstandigheid voordoet die de nakoming van de overeenkomst door NOFISOL blijvend of tijdelijk verhindert of onredelijk bemoeilijkt, daaronder begrepen stakingen en/of andere werknemersacties bij NOFISOL of toeleveranciers van NOFISOL, transportproblemen, tekortkoming van toeleveranciers en andere derden waarvan NOFISOL gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst, ernstige bedrijfsstoringen bij NOFISOL en overheidsmaatregelen. NOFISOL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de voornoemde omstandigheid zich voordoet nadat NOFISOL haar verbintenis had moeten nakomen.

47. Indien de overmacht slechts een gedeelte van de onder de overeenkomst te leveren producten betreft, is NOFISOL gerechtigd de overige onder de overeenkomst vallende producten te leveren en afzonderlijk aan de afnemer in rekening te brengen en is de afnemer verplicht deze producten te vergoeden alsof het een zelfstandige overeenkomst betreft.

48. Indien de periode, waarin NOFISOL haar verplichtingen niet nakomt wegens overmacht, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden.


Ontbinding en opschorting


49. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, indien beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd en indien het risico bestaat dat de afnemer zijn verplichtingen jegens NOFISOL of een derde niet zal nakomen, is NOFISOL gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming daarvan op te schorten, zonder dat zij tot enige vergoeding gehouden zal zijn onverminderd de overige aan haar toekomende rechten.


Geschillen en toepassing van recht


50. De bevoegde sector van de Rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd als gerecht in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen tussen NOFISOL en de afnemer. In afwijking daarvan blijft NOFISOL bevoegd een geschil met de afnemer aanhangig te maken bij de ingevolge de wet, enig verdrag of enige Europese verordening bevoegde rechter.

51. Op alle overeenkomsten is Nederland recht van toepassing.